ร่วมงานกับเรา

จำนวน: 3 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 1. ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการขายที่กำหนด
 2. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้า
 3. ติดตาม และรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 4. ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
 5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า / อุตสาหการ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • เพศ ช/ญ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีทักษะในงานด้านการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรู้ด้านการสร้างเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม 0-1 ปีขึ้นไป

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 1. ออกแบบร่าง Draft และออกแบบรายละเอียดเครื่องจักร Detail Design แผนงานและดูแล คุณภาพของงาน
 2. เขียนแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักร Component Drawing
 3. จัดทำรายการชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์สั่งซื้อ Part Lies

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad / Solid work / Inventor
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องกล 1 ปีขึ้นไป

Apply Now

สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน
ด้านการจ่ายเงิน

 1. ดูและรักษาเงินสดย่อยให้มีเพียงพอเมื่อมีการเบิกจ่ายประจำวัน
 2. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเสนอกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ
 3. บันทึกการจ่ายชำระเงินในการ์ดเจ้าหนี้
 4. ออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 3,53
ด้านการรับเงิน
 1. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้า
 2. นำเงินสดหรือเช็คฝากเข้าธนาคาร
 3. จัดทำเอกสารการรับชำระเงิน ตัดรายการในการ์ดลูกหนี้
 4. สรุปรายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 5. ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
 6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงิน หรือเทียบเท่า
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • บุคคลิกเรียบร้อย ทำงานละเอียดรอบคอบไว้ใจได้
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน 0-2 ปี
 • เป็นผู้เรียนรู้ได้เร็วและมีควาใยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
 4. งานตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง/สัญญาณ
 5. จัดการซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย
 • 23 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน
ตรวจสอบรายการบัญชีแยกประเภท เพื่อสรุปเป็นงบการเงิน นำเสนอต่อผู้บริหาร มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 22 - 35 ปี
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดปทุมธานี หรือใกล้เคียง

Apply Now